கணினியில் உள்ள தங்கள் கோப்புகளை நீங்கள் மட்டும் பயன்படுத்தவேண்டு...