கலீ்ல் கிப்ரான் அவர்களின் கவிதைகளும், கதைகளும் படிப்போர் மனதில் ஆயிரம் ஆயிரம் சிந்தனைகளை ஊற்றெடுக்கவைக்கும் தன்மையனவாகும்.. நான் விரும்...