நல்லவர் ஒருவர் இருந்தால் அவ்விடத்தில் அவருக்காக எல்லாருக்கும்   மழைபெய்யும்.. .. எவ்விடத்தும் ஏற்றத்தாழ்வு பாராது மழை பெய்யும் என்று இல...