பிறப்பும், இறப்பும்.. விழிப்பதும்,  தூங்குவதும்  போல இயல்பானது என்பர் வள்ளுவர்.. பிறப்பைப் போல இறப்புக்கும் மதிப்பு உண்டு.. விலை மதிப்பில...