உன் நண்பனின் மீது அளவாக அன்பு வை நாளையே அவன் உன் எதிரியாகலாம்! உன் எதிரையை அளவாகவே வெறுத்துப் பழகு நாளையே அவன் உன் உற்ற நண்பனாக...