நிலத்தை மனிதன் வாங்குவதாகச் சொல்கிறான் நிலம் தான் மனிதனை வாங்குகிறது நிலத்தை வாங்கும்போது மனிதன் ஏமாறுவதுபோல மனிதனை வாங்க...