கொலைவெறி பி(ப)டிச்ச நடிகரையோ ஆங்கில மொழியையோ குறைவாக மதிப்பிடுவதற்காக அல்ல இந்தப் பதிவு! நடிகரின் தமிழ்த் தொண்டைப் பாராட்டவும் ...