தமிழ்த் திரையிசைப் பாடல்களில் பல கவிஞர்களால் பல்வேறு வடிவங்களில் எடுத்தாளப்பட்ட பாடல்.. திருமண அழைப்பிதழ்களில் பலரும் அச்சிட்டு மகிழ...