உ யிரற்ற உடலுக்கு மதிப்பில்லை! உடலற்ற உயிருக்கு வடிவம் இல்லை! உடலோடு உயிர் சேரும்போதே இரண்டும் மதிப்படைகின்றன. உடலோடு சேர்ந்த இந...