தலைகால் புரியலை.. கையும் ஓடல, காலும் ஓடல.. கண்ணு மண்ணு தெரியல.. நடப்பது கனவா! நினைவா! என பல நேரங்களில் நாம் எதிர்பாராத ...