பள்ளிக் காலங்களில் தேர்வைநோக்கி ஓடியதால் வள்ளுவரை சரியாகப் பார்க்கவில்லை. இப்போது எந்தக் குறளைப் படித்தாலும் வள்ளுவரை எண்ணி வியப்...