உயிர் இருக்கிறது உணர்ச்சி இல்லை! உதடு இருக்கிறது சிரிப்பு இல்லை! என்ன இது? இக்கால இயந்திரமா? உற்றுப் பார்க்கிறேன்.. ...