கெட்டிக் காரன் குட்டு எட்டு நாளில் வெளிப்படும் என்று வழக்கில் சொல்வதுண்டு. முழுப் பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைக்கமுடியுமா? அதுபோல எல்லா உ...