ஆண் - பெண் இருவரில் பேராசை பிடித்தவர்கள் யார்? என்றால் கண்களை மூடிக்கொண்டு சொல்லிவிடலாம் பெண் கள் தான் என்று.. ஏனென்று கேட்கிற...