மக்கு மனுசன் பயன்படுத்துவதெல்லாம் மக்காப் பொருள்கள் அதனால் மண்ணே மக்கா போச்சு மக்கா யோசிங்க... நாமெல்லாம் மக்கிப் போகலாம் இ...