ஒரு பேருந்தில் வந்துகொண்டிருந்தேன்.  பேருந்து கூட்டத்தால் நிரம்பிவழிந்தது. அடுத்த நிறுத்தத்துக்கு கொஞ்ச தூரம் இருக்கும்போது ஒரு பெ...