நண்பனுக்காக உயிரையும் கொடுக்கலாம் ஆனால்.. உயிரைக் கொடுக்கும் அளவுக்கு  உண்மையான நண்பன் கிடைப்பது தான் அரிது என்றொரு பொன்மொழி உ...