" கல்விச் சாலைகள் திறக்கப்படும்போது சிறைச்சாலைகள் மூடப்படுகின்றன ' என்பது பொன்மொழி . இந்தியாவில் இப்போது இருக்கு...