அன்று.. கற்றோருக்குச் சென்றவிடமெல்லாம் சிறப்பு இன்று... கற்றோருக்குச் சென்றவிடமெல்லாம் செருப்பு அன்று.... நூல்கள் பல கண்டு ...