மழை - நீர்க்குமிழி - முயல் இம்மூன்றையும் எத்தனையோ முறை பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் புறநானூற்றுப் பாடல் ஒன்றைப் படித்தபிறகு... ...