குடியரசுத்தலைவர் பிரதமர் முதல்வர் அமைச்சர் அரசுஅலுவலர் என ஏதேதோ பதவிகளுக்காக இன்று பெட்டிகள் கைமாறுகின்றன. பதவி ஆசையில்லா...