நாள்தோறும் இதுபோன்ற ஆயிரம் காட்சிகளை நாம் காண்பதுண்டு . ஆனாலும் நேற்று கண்ட இந்தக் காட்சி என் மனதில் ஆயிரம் கேள்விகளை எழுப்பிச் சென்ற...