காலந்தோறும் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும், செல்வத்தின் அடையாளமாகவும் ,  தொழில்நுட்ப அறிவின் அடையாளமாகவும்   இருந்த கருவிகள் சிலவற்றைக் காண்போ...