தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு வரைக்கும்.. பசுமரத்தாணி போல.. ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது.. என்ற முதுமொழிகள் எல்லாம் இளமைக...