இந்த உலகில் யாரும் யாரையும் மாற்றமுடியாது. நாமே நம்மை மாற்றிக்கொண்டால்தான் உண்டு. நம்மாற்றமே இன்னொருவரின்  மாற்றத்துக்கு அடிப்பட...