பூமியின் விரல்களல்லவா மரங்கள்? நம் விரல்களில் காயம்பட்டால் நமக்கு வலிக்கிறதே.. பூமியின் விரல்களை வெட்டும்போது  பூம...