பிறப்பு - இறப்பு வெற்றி-தோல்வி இன்பம்- துன்பம் வரவு - செலவு சிரிப்பு - அழுகை என வாழ்வின் இருபக்கங்களையும் கண்டு மனிதர்கள் ப...