கலீலியோ கலிலி  ( பெப்ரவரி 15 ,  1564  -  ஜனவரி 8 ,  1642 ) பிறந்தார். இவர் இத்தாலியில் பிறந்தார். இயற்பியலின் தந்தை, நவீன வானியலின் தந்...