இன்றைய இணையம் உலகையே தன்னுள் அடக்கி வைத்திருக்கிறது. மின்னூல்கள் எளிதில் கிடைக்கின்றன. இருந்தாலும் புத்தகங்களைக் கையில் வைத்துப் படிப்பது ...