நீ ஏன் இப்படியிருக்கிறாய்? அவர் ஏன் இப்படியிருக்கிறார்? இவர் ஏன் இப்படியிருக்கிறார்? என்ற கேள்விகளை நாம் பயன்படுத்தாமல் இருந்திர...