எழுதுவதெல்லாம் எழுத்தல்ல மனிதனை விழித்து எழச் செய்வதே எழுத்து! ஒரு வார்த்தை வெல்லும் ஒரு...