எழுதுவதெல்லாம் எழுத்தல்ல மனிதனை விழித்து எழச் செய்வதே எழுத்து! ஒரு வார்த்தை வெல்லும் ஒரு வார்த்தை கொல்லும் என்பது நம் முன்னோர் வ...