எழுதுவதெல்லாம் எழுத்தல்ல மனிதனை விழித்தெழச் செய்வதே எழுத்து! எழுத்தே தவம்! எழுதுவதே வழிபாடு! புரியும்படி எழுதுவது வரம்! புரியாமல் எழுது...