சுயநலம் நிறைந்த இவ்வாழ்க்கையில்... நான்,எனது என்றே வாழ்ந்து மடிகிறோம்! நமக்குப் பின்.. நாம் வாழ்ந்த இந்த மண்ணுக்கும், நாம் சார்ந்து வாழ...