பேசிப்பேசியே ஆட்சியைப் பிடிக்கும் அரசியல்வாதிகள், நயமான பேச்சாலேயே சமயக்கருத்தைப் புகுத்தும் ஆன்மீகவாதிகள், மூளைச்சலவை செய்தே பணம்...