பணிவு என்றதும் நினைவுக்கு வருது அன்னை தெரசாதான். இந்தக் காட்சியைப் பாா்த்ததும் நினைவுக்கு வந்தது இந்தக்குறள்தான்.                    ...