தொடர்புடைய இடுகை.. லி ங்கன் தன் மகனுக்கு பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியருக்கு எழுதிய கடிதம்