கே.எஸ்.ஆா் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரியில்,  திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்புகளும், உரைநயங்களும்  என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் இரண்டாவது பன்ன...