மாணவர்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் ஆசிரியருக்குமான உறவை எடுத்தியம்பும் பதிவு