இன்றைய தமிழாய்வு எதை நோக்கிச் செல்கிறது ? வளர்ச்சியையா?அழிவையா? பட்டத்தையா? பணத்தையா? நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலம் கெடப் புழுதியில் ...