◊ கணினியில் அழித்த பதிவை ரிசைக்கிள்பின்னில் எடுக்கிறோம். சிப்ட் அழுத்தி அழித்த பதிவை ரெக்கவரி மென்பொருள் கொண்டு மீட்டுவிடுகிறோம். ◊ பென்...