படிக்காத அம்மாவின் கையெழுத்து. படிக்காத அம்மாவின் கையெழுத்து.. “கோலம்“ --- ----- ------ தன்னம்பி...