ஒருவர் இறந்த பின்னர் மக்கள் அவரைத் தூக்கிக் கொண்டு ஊர்வலமாகச் சென்றனர். குரு தன் சீடரை அழைத்து, நீ சென்று இறந்தவர் சொர்கத்துக்குப் போகிறார...