என்னை நீங்கிப்போய்வருகிறேன் என்று சொல்வதானால் அதனை என்னிடம் சொல்லவேண்டாம். உயிரோடு இருப்பவர்கள் யாரோ அவர்களிடம் சென்று சொல்லுங்கள். போகவி...