நான் மட்டும் அப்போது அங்கு இருந்திருந்தால்.... அந்த நேரம் பார்த்து நான் அங்கு இல்லாமப் போயிட்டேனே.... என நடந்து முடிந்த ஏதோ ஒரு நிகழ்வைப் ...