தேர்தல் வந்தால் தான் இந்த அரசியல்(வியா)வாதிகளுக்குக் குடிமக்கள் நினைவுக்கு வருகிறார்கள்... இன்றைய அரசியல் நாடகங்களைப் பார்த்தவுடன் என் நினை...