உன் நண்பனைக் காட்டு உன்னைப் பற்றிச் சொல்கிறேன் என்பார்கள். நண்பர்கள் நம் கண்ணாடி போல, நம் நிழல் போல… நம் உணர்வுகளுக்கும், கொள்கைகளுக்கும்,...