ஒவ்வொரு வலைப்பதிவர்களும் தம் வலைப்பதிவைக் காப்பாற்ற எவ்வளவோ போராடிப் பார்க்கிறார்கள். தாக்குநர்கள் (ஹேக்கர்ஸ்) மிக எளிதாக ஒவ்வொரு வலைப்பதி...