சாலை விபத்துக்களைப் பார்க்கும்போது பதறும் மனசு. சாலைவிதிமுறைகளைப் பின்பற்றத் தவறுபவர்களைக் கண்டால் கோபம் கொள்கிறது... ஒன்று மட்...