கடல் அலை வந்து கரையில் கற்கள் மீது மோதி நுரை கக்கிச் செல்லும் போது என் மனது சொல்கிறது... காதல் சொல்ல வந்தது அலை அதை ஏ...