உயிருள்ள பெயர்கள் ( இணையத்தில் வெளியான சங்கஇலக்கியக் கட்டுரைகள் உலகத்தமிழர் மறுமொழிகளுடன் ) அன்பான தமிழ் உறவுகளே வணக்கம்.. கடற்க...